V našem bádání naskrz lomem Mokrá se snažíme nahlížet i více nazpět, do bližší či vzdálenější historie. Pro pochopení současného vzhledu krajiny a vymýšlení nebo plánování stavu budoucího je to dosti důležité. Na krajinu nelze nahlížet jen v rozměrech věcí současných a potenciálně budoucích. Krajina si pamatuje. Nevěříte?
Když jsme si prohlíželi letecké snímky lomu, všimli jsme si mnoha zajímavostí. Nevelký klín lesa, jedna z hlavních ploch studovaných v rámci našeho projektu Quarry Life Award 2016, je takovým posledním ostrůvkem zeleně v moři kamení. V minulosti byl samozřejmě daleko rozsáhlejší. Ještě koncem padesátých let byl lom v Mokré jen malinkým střípkem v mapě a byl téměř ze všech stran obklopen lesy, a to především dubohabřinami.